تمدن های مادی باید واژگون شوند

تمدن های مادی باید واژگون شوند
همانا آشکار شده است که اسلام با اصول خود سبب گسترش آرامش در روان آدمی می شود؛ اما تمدن مادیگرایی معتقدان به خود را به سوی ناامیدی سوق می دهد؛ زیرا آنان به چیزی ایمان ندارند، همانگونه که آشکار شد که اروپاییان حقیقت اسلام را درک نکرده اند؛ زیرا بر آنان بر اساس مادیگرایی آن را می سنجند.


Tags: