تمدن دانش

تمدن دانش

"هر چند بیشتر در تمدن عرب و کتاب های علمی و اختراعات و هنر آنان عمیق تر شویم حقایق تازه تر و افق های جدیدی برای ما آشکار می شود و به سرعت به این پی می بریم که عرب در رساندن دانش قدیم به دیگران در قرون وسطی صاحب فضل و برتری هستند و دانشگاهای غرب به مدت پانصد سال به جز مطالب علمی آنان چیز دیگری برای طرح درس وجود نداشت؛ و آنان بودند که اروپا را از جهت ماده و عقل و اخلاق بسوی تمدن کشاندند و تاریخ هیچ ملتی را نمی شناسد که به مانند آنان در مدت کم این چنین نتایجی را ببار بیاورند و هیچ قوم دیگر در درک هنری به پای آنان نرسید"


Tags: