تفاوتی میان عرب و غیر عرب وجود ندارد

تفاوتی میان عرب و غیر عرب وجود ندارد
"مسلمانان با وجود تفاوت در ملیت در نگاه هم بیگانه محسوب نمی شوند. و تفاوتی در بهره بردن از تمام حقوق در میان یک مسلمان چینی با یک مسلمان عربی نیست. و بر این اساس حقوق اسلامی با حقوق اروپایی اختلاف فاحش دارد"


Tags: