تحقیر پیغمبران

تحقیر پیغمبران

" نوح به زراعت پرداخت و در میان چیزهایی که کاشت انگور هم بود پس انگور ثمره داد و از آن شراب مست کننده ساخت و آن را نوشید پس پسر کوچکش حام او را ریشخند نموده و عورتش را آشکار کرد. اما دو برادر حام پوشش بر پدر گذاشتند، آن گاه که نوح به هوش آمد و دانست حام چه کار کرده است کنعان پسر حام را نفرین کرد و گفت که او بنده دو برادرش خواهد شد و به سام و یافث برکت داد"( سفر تکوین اصحاح دهم)


Tags: