بی عدالتی
"بدترین شکل نبود مساوات تلاش برای ایجاد مساوات میان چیزهای نامتساوی است".

Related Posts


Subscribe