بی عدالتی

بی عدالتی
"بدترین شکل نبود مساوات تلاش برای ایجاد مساوات میان چیزهای نامتساوی است".


Tags: