بپرس.. قرآن پاسخ تو را می دهد

بپرس.. قرآن پاسخ تو را می دهد
" من قرآن را مورد بررسی قرار دادم مشاهده کردم که تمام سوالات زندگی را پاسخ داده است"


Tags: