به کاروان بپیوند

به کاروان بپیوند
"انتشار بی برنامه وخود بخود اسلام از ویژگی های اسلام در طول تاریخ است.و این به آن سبب است که اسلام دین فطرت است که بر قلب مصطفی نازل شده است"


Tags: