به پرس و قرآن به تو پاسخ می دهد

به پرس و قرآن به تو پاسخ می دهد
" قرآن را مورد بررسی قرار دادم ؛پاسخ همه پرسش های زندگی را در آن یافتم"


Tags: