به سوی خدا

به سوی خدا
" دین و علوم طبیعی با هم در یک جنگ علیه شک و ناباوری و خرافات مبارزه می کنند و تنها فریاد در این مبارزه حرکت به سوی الله است".


Tags: