به زبان عربی گویا

به زبان عربی گویا
"آیاتی را که محمد رسول در سوره های بزرگ تکرار نمود از سخن بلغا و فصحای بشر بسیار فراتراند. همانطور که می توان آن ها را در میان نصوص موضوعی که به ما رسیده اند آن ها را یافت"


Tags: