بهترین سیستم

بهترین سیستم
"اسلام سیطره یافت، زیرا آن بهترین سیستمی بود که روزگار می توانست آن را ارایه بدهد، و آن منتشر شد زیرا در هر جایی دنیا ملت های تحت ظلم و ستم بودند که از جهل و بی سوادی و هرج و مرج در آنان سوء استفاده می شد. و همچنین حکومت های مستبدی بودند که میان آنان و مردم هیچ گونه ارتباطی نبود، اسلام گسترده ترین و تازه ترین و پاک ترین اندیشه ی سیاسی بود که به یک فعالیت عملی در جهان آن روز بدل شد و به آدمی سیستمی بهتر از هر سیستم دیگر می داد. و نظام سرمایه داری و بردگی در امپراطوری روم و ادبیات و فرهنگ و اداب و رسوم اجتماعی در اروپا همگی رو به انحلال رفته بود و پیش از آن که اسلام بیاید نابود شده بود"


Tags: