بندگی یک مفهوم شامل و فراگیر است

بندگی یک مفهوم شامل و فراگیر است
رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید[ اگر قیامت آمد و در دست یکی از شما نهالی بود آن را بکارد" (روایت از احمد است). از رسول خدا پرسیدند: ای رسول خدا آیا در ارتباط جنسی و دفع آن مزد و پاداشی هست؟ ایشان صلی الله علیه وسلم فرمودند : آیا اگر آن را در غیر جای خود دفع کند گناهکار نمی شود؟ همین طور اگر آن را در جای حلال دفع کند پاداش دارد"( روایت از مسلم است).


Tags: