بزرگداشت انسان توسط خداوند

بزرگداشت انسان توسط خداوند
"اسلام را که قانون الله است به شکل واضح در طبیعت پیرامون خود مشاهده می کنیم:تنها به دستور خداوند کوه ها و دریاها و ستارگان و سیارگان در مسیر خود روان هستند، آنها فرمانبردار امر و دستور الله، خالق آنها هستند.و همه ذرات این هستی این چنین هستند- حتی جمادات- اما انسان از این قاعده مستثنی است: خداوند به او آزادی و اختیار داده است، او می تواند تسلیم دستور و امر خداوند شود یا اینکه برای خود قانونی درست کند و بر همان دینی که به آن راضی است حرکت کند، و متاسفانه در بیشتر اوقات انسان راه دوم را اختیار نموده است".


Tags: