برنامه ای جاویدان

برنامه ای جاویدان

"اسلام زندگی ای جایگزین با یک برنامه جاویدان است که هرگز کهنه نمی شود. و صلاحیت آن از بین نمی رود. اگر چه برخی آن را کهنه می دانند. اما آن تازه ونو بوده و آینده را نیز در بر دارد. و هیچ زمان و مکانی آن را محدود نمی سازد. اسلام موجی فکری و یا یک مد نیست. آن می تواند منتظر بماند.. این را بعید ندان که دوباره مشرق زمین رهبری دنیای متمدن را به دست گیرد. تا هنوز این عبارت درست است که می گوید: "نور از مشرق می آید".


Tags: