بخوان.. فریاد اسلام است

بخوان.. فریاد اسلام است
" بدون تردید اسلام که دین دانش و معرفت است, معتقدین به خود را با فراگیری دانش و عمل به آن فرا می خواند و این سخن گزافی نیست زیرا نخستین آیه قرآن کریم عبارتست از: بخوان به نام خدایت آن که آفرید"


Tags: