بامگاه اسلام

بامگاه اسلام
"چه نسل های فراوانی دچار ترس و تیره روزی خواهند شد پیش از این که بامگاه اسلام دوباره بدمد، چیزی که آشکار است که تمام تاریخ به آن سمت می رود، و در آن روز صلح بر تمام دنیا و بر دل های آدمیان حاکم خواهد شد


Tags: