ای خدای من

ای خدای من
آن گاه که برخی ار عکس های فضایی جدید را دیدم نخستین عکس العمل من آن بود که فریاد زدم: "ای خدای من کار کاملا نتیجه داد. به خدا که آن چیزی بسیار زیباست"


Tags: