این دیگر چه ستمی است؟

این دیگر چه ستمی است؟
"زن به نسبت مرد به مانند برده برای مالکش است، و به مانند کار دستی در برابر کار فکری و به مانند بربر به نسبت یونانی است، زن یک مرد ناقص است، در دنیا از رشد متوقف مانده است"


Tags: