این است آفرینش خداوند

این است آفرینش خداوند
"دیدن این منظره باید انسان را تغیر داده و او را وادارد تا ارزش آفرینش خداوند و محبت او را بداند" او از هستی سخن می گفت.


Tags: