ایمان و سلامت روان

ایمان و سلامت روان
"در طول سی سال گذشته افراد زیادی از ملت های مختلف متمدن دنیا از من مشوره خواسته اند و صدها بیمار را مداوا کرده ام و هیچ مشکلی چون مشکل کسانی نیافتم که به میانه عمر خود رسیده اند کسانی که به حدود سی و پنج سالگی یا حدود آن رسیده اند که اساس آن به از دست دادن ایمان و خروج آنها از آموزه های دین بر نمی گردد و درست است بگوییم که تمام این بیماران شکار بیماری شده اند زیرا از آرامش روانی که دین بوجود می آورد محروم شده اند و هیچ کدام از آن بیماران بهبودی خود را بازنیافتند مگر هنگامی که به ایمان به دین بازگشتند و با انجام دادن بایدها و نبایدهای آن در برابر مشکلات زندگی یاری گرفتند"


Tags: