ایمان و زندگی

ایمان و زندگی
"ایمان از جمله نیروهایی است که فرد برای زندگی به آن نیاز مبرم دارد و نبود آن هشداری برای عدم توان برای تحمل رنج های زندگی است


Tags: