ایمان به خدا فطرت است (فطری است)جاستون باریت(جابجا شود)

ایمان به خدا فطرت است (فطری است)جاستون باریت(جابجا شود)
"عقل های نوخاسته به طور طبیعی مال بچه هاست که آنها را وا می دارد تا به سوی ایمان به آفریننده و معبود گرایش یابند، بجای تکامل که برای عقل بشری غیر طبیعی است و پذیرش و فراگیری آن سخت است"


Tags: