ایمان به خدا فطرت است (فطری است)جاستون باریت(جابجا شود)
"عقل های نوخاسته به طور طبیعی مال بچه هاست که آنها را وا می دارد تا به سوی ایمان به آفریننده و معبود گرایش یابند، بجای تکامل که برای عقل بشری غیر طبیعی است و پذیرش و فراگیری آن سخت است"

Related Posts


Subscribe