انجیل به آمدن محمد بشارت می دهد

انجیل به آمدن محمد بشارت می دهد
"و این باقی خواهد ماند تا زمانی که محمد رسول خدا بیاید و هرگاه او بیاید این فریب را برای کسانی که به قانون خدا ایمان بیاورند آشکار خواهد کرد. در سفر اشعیاء آمده است: من نام تو را محمد قرار دادم ای پاک خدایی، نام تو تا ابد خواهد بود و در سفر حبقوق آمده است: همانا خداوند از تیمان و قدوس و از کوه فاران آمد. همانا آسمان از روشنایی محمد روشن شد و زمین از ستایش او پر شد. همانگونه که در سفر اشعیائ آمده است: آن چه را به او می دهم به کسی دیگر نداده ام خدای را می ستایم به ستایش او، سخنی که از بهترین جای زمین می آید پس مخلوقات به او شادمان می شوند و توحید خدای را در هر پستی و بلندی اعلام می دارند"


Tags: