انجیل بر دار شدن مسیح را نفی کرده و بالا رفتن اش به آسمان را اثبات می کند

انجیل بر دار شدن مسیح را نفی کرده و بالا رفتن اش به آسمان را اثبات می کند

"سنگ ها را بالا بردند تا او را سنگباران کنند اما عیسی پنهان شد و از میان آنان از داخل معبد خارج شد و این چنین رفت"( یوحنا (ا59:8) "همچنین خواستند تا او را نگه دارند اما از دست آنان بیرون شد"( یوحنا 93:10) " و این روی دا تا آن چه را که در کتاب آمده است تکمیل شود: از او استخوانی هم نشکست" ( یوحنا 19:36) " همانا عیسی کسی بود که از میان شما به سوی آسمان بالا رفت" ( سفر اعمال الرسل 11:1)


Tags: