"رکوع و سجود در نماز مسلمانان روان آدمی را, انباشته از احساس امنیت و آرامش و صلح می کند. همگی نماز خود را با یاد خدا آغاز؛ و با درود و سلام بر یکدیگر پایان می دهند"

Related Posts


Subscribe