"من در هنگام نماز همان احساس مسلمانان را دارم: یک هماهنگی و انسجام شیرین و لرزشی از شادی، و این تمام چیزی است که می توانم از امنیت احساس کنم، همانگونه که فرزندانم در امنیت هستند و مطمئنا من چیز بیشتری نمی خواهم"

Related Posts


Subscribe