اما خداوند یکتاست

اما خداوند یکتاست

"پژوهشگران از شمارش تعداد خدایان در ادیان زمینی درمانده اند؛ تعداد خدایان قدیم مصری بیش از 800 خدا بود و تعداد خدایان در نزد هندوان بیش از ده هزار است و مانند این شرک را در یونانیان قدیم و در نزد بوداییان و دیگر مذاهب زمینی، مشاهده می کنیم".


Tags: