الگو و نمونه برتر

الگو و نمونه برتر
"در تاریخ دنبال نمونه ومثال برتر برای انسان گشتم، و آن را در محمد نبی عربی یافتم"


Tags: