الله حق است

الله حق است
"وقتی عمیقا فکر کنی: همانا دانش تو را به سوی اعتقاد به الله می کشاند".


Tags: