افتراء و بهتان

افتراء و بهتان
"افراد متعصب ادعا می کنند که محمد جز شهرت و افتخار و پست و قدرت چیز دیگری نمی خواسته است. هرگز, سوگند به خداوند در دل آن مرد بزرگ, فرزند صحرا و فلات, قلبی بزرگ بوده و از نفسی بزرگ برخوردار بود که انباشته از رحمت و خیر و دلسوزی و نیکی و حکمت بود. در او چیزی از طمع و حرص دنیوی وجود نداشت. و نیت او در راستای طلب سلطه و جاه نبود. و چطور این چنین نباشد, در حالی که دارای آن نفس صاف و خالص بود. او فردی بود که جز صفت خلوص و جدیت شایسته او نیست"


Tags: