اصول صلح و سعادت

اصول صلح و سعادت
"اروپا الان به حکت و دانایی محمد پی برده و دوستدار دین او می شود. همان گونه که عقیده اسلامی را از تهمت ها و افترائاتی که رجال کلیسا در قرون میانه بر او وارد کرده اند, پاک می سازد. دین محمد آن نظام و سیستمی خواهد شد که اصول صلح و سعادت بر آن استوار خواهد بود. و بشر برای حل معضلات و گشودن موانع و مشکلات به آن پناه خواهد برد"


Tags: