اصول اخلاق

اصول اخلاق

"اصول اخلاق در قرآن بی نظیر هستند، اخلاق ملت هایی که اسلام را پذیرفتند به مرور زمان تحت تاثیر این اصول قرار گرفتند. همانگونه که ادیانی که دین عیسی را پذیرفتند تحت تاثیر اخلاقیات آن قرار گرفتند. مهمترین نتیجه ای که میتوان استنباط کرد تاثیر قرآن عظیم در میان ملت هایی است که به آن ایمان آورده و به احکام آن گردن نهادند. آئین هایی که به مانند اسلام بر دلها حکومت می کنند بسیار کم اند . و شاید دینی را نیابی که به مانند اسلام بر معتقدین خود چنین تاثیری عمیق و دائمی برجا گذاشته باشد. و قرآن قطب و محور زندگی در شرق بوده و اثر آن را در ریزترین امور زندگی مشاهده می کنیم".


Tags: