اصل پرهیزگاری

اصل پرهیزگاری
"اسلام دین تازه ای نیست که ساخته محمد باشد، وقتی که این دین بعد از ششصد سال از گذشت مسیحییت و عروج عیسی به آسمان در زمین منشر شد، آن فقط نزول دوباره وحیی بود که در ادیان آسمانی پیشین متجسم بود و آن را به اصل پاک و صاف خودش بازگرداند. تمام پیغمبرانی که خداوند آنها را فرستاده بود مسلمان بودند و رسالت آنها همیشه یک چیز بوده است".


Tags: