اصلاح کردن نفوس
"اسلام بیش از هر دین دیگری با اکتشافات علمی هماهنگ است و بیش از همه به پیراستن و اصلاح کردن نفوس توجه می کند و به عدل و احسان و تسامح فرا می خواند"

Related Posts


Subscribe