اسلام و محیط زیست

اسلام و محیط زیست

"در قرآن کریم فاصله ای میان انسان و طبیعت وجود ندارد. دنیای اسلام بزرگترین گنج های انباشته شده از حکمت و معرفت را برای بشریت داراست"


Tags: