اسلام .. امنیت و امان یافتن

اسلام .. امنیت و امان یافتن
"یهود زیر پرچم اسلام به امنیت و عدالت دست یافته و از شکنجه و تجاوز رهایی یافتند. و بر آنان قرن های متمادی سپری شد, در حالی که در رفاه وثروت بسر می بردند"


Tags: