اسلام اسان است

اسلام اسان است

"آسانی اسلام بزرگ, از توحید خالص گرفته شده است. و راز قوت و نیروی اسلام در همین آسانی است. شناخت اسلام بسیار آسان بوده,و از آن چه در دیگر ادیان مشاهده می کنیم خالی است.


Tags: