از یک سرچشمه

از یک سرچشمه
"رسالت محمد باطل کردن پیام پیغمبران پیش از خودش نبود، بلکه آن تصدیق این مطلب بود که بر کتاب هاب آسمانی دیگر تحریف وارد شده است. و به پاک کردن رسالت دیگر پیغمبران پیشین از هر گونه مخالفت و زیادتی و افزایش در آن، امر شد تا مناسب برای تمام بشریت در تمام زمان و مکان باشد"


Tags: