از نشانه های غرور

از نشانه های غرور

"مناسب است که تحقیق پیرامون تاثیرات اسلامی بر اروپا صورت بگیرد، در این زمانی که ارتباط مسلمانان با مسیحیان عرب و اروپائیان در این جهان واحد بیشتر شده است. ملاحظه شده است که نویسندگان مسیحی در اروپا در خلال قرون وسطی از اسلام صورتی ناقص و بی ریخت ارایه می دادند، اما به فضل تحقیقات محقیقین در قرن گذشته صورتی دقیق تر از اسلام شروع به بوجود آمدن کرده است، برای ارتباطات خوب با عرب و مسلمانان باید ما کاملا به بزرگی و فضل مسلمانان بر خودمان اعتراف کنیم همانا سعی ما در انکار این نشانه ای از نشانه های غرور کاذب است"


Tags: