از دلایل پیامبری

از دلایل پیامبری

"محمد آن مرد درس ناخوانده که در یک محیط جاهلی بزرگ شده بود، چگونه توانست تا آیات و معجزات این هستی را آن چنان که قرآن توصیف می کند بشناسد، مواردی که حتی دانش جدید تا به امروز سعی می کند تا آنها را کشف کند؟ پس حتما باید این کلام، کلام خدای عز و جل باشد".


Tags: