Chapters:
از دلایل الوهیت
"دیدن زمین از روی ماه توسط من یک نگاه به درخشش قدرت معبود بود"

Related Posts


Subscribe