از خداوند یاری بخواه

از خداوند یاری بخواه
"شاید محتمل باشد تا هزاران نفر را که در بیمارستان های بیماری های روانی از درد و رنج به فریاد در آمده اند، نجات داد. اگر آنان بجای اینکه به تنهایی و بدون یاور و سند به معرکه زندگی وارد شوند از خداوند یاری می خواستند".


Tags: