از بزرگان بشریت

از بزرگان بشریت
"محمد تنها مردی در تاریخ است که در دو سطح دینی و دنیایی به شکل واضح و روشن موفق شد، همانا این اتحاد بی نظیر که در دین و دنیا با هم تاثیر برجای گذاشته است بر اثر تاثیر بزرگترین شخصیت در تاریخ بشریت بوده است:.


Tags: