ارزش مرد به اخلاق اوست

ارزش مرد به اخلاق اوست
" مرد بدون اخلاق بسان وحشی ای است که در این جهان رها شده است".


Tags: