ارزش مرد به اخلاق اوست
" مرد بدون اخلاق بسان وحشی ای است که در این جهان رها شده است".

Related Posts


Subscribe