اخلاق مردان

اخلاق مردان
"مسلمانان آن گونه که نمایان می شود از مسیحیان مردان کامل تری بوده اند، آنان بیش از مسیحیان بر عهد خود پابرجا ماندند و بیش از آنان بر شکست خوردگان رحم داشتند و بسیار کم در تاریخشان آن وحشیگری های مسیحیان در زمان حمله و چیره شدن در بیت المقدس در سال 1099 م. را مرتکب شده اند"


Tags: