اخلاق سبب راحتی است

اخلاق سبب راحتی است
"آن چه من می دانم آن است که امر اخلاقی آن است که انسان بعد از آن احساس راحتی می کند و کار غیر اخلاقی آن است که انسان بعد از آن احساس ناخوشی و ناراحتی می کند"


Tags: