احساس و آگاهی فطرت

احساس و آگاهی فطرت
"پروردگاری که ما به وجود او اقرار می کنیم با دنیای مادیات نسبتی ندارد. و حواس محدود ما نمی توانند او را دریابند، به همین سبب تلاش ما برای اثبات او ازطریق علوم طبیعی بیهوده است، چرا که او محدوده ای غیر از دایره فهم و ادراک کوتاه ما را در برگرفته است، ایمان به وجود خدا از جمله امور خاصی است که در شعور و ضمیر آدمی ایجاد می شود و در دایره مهارت و آگاهی فردی رشد می کند"


Tags: