إنجيل متى

"من فرستاده نشده ام مگر برای گوسفندان گمراه شده بنی اسرائیل". و چون دوازده نفر را برگزید تا یهود را دعوت کنند به آنها سفارش کرد"به سوی امم نروید و به شهر سامرین وارد مشوید بلکه به سوی بنی اسرائیل همان گوسفندان گمراه شده بروید".


Tags: