آیا تفکر نمی کنند؟

آیا تفکر نمی کنند؟
" من بسیار تعجب می کنم از کسی که به آسمان می نگرد و بزرگی آفرینش را مشاهده می کند اما به الله ایمان نمی آورد"!!


Tags: