آموزگار بشریت

آموزگار بشریت
" سیره رسول عربی عقول پیروانش را در برگرفته و شخصیت او در نزد آنان به بالاترین جایگاه دست یافته است. پس به رسالت او چنان ایمانی آورده اند که, هر چه را که وحی می شد می پذیرفتند همانگونه که کردار او – همانسان که سنت آنها را ثبت نموده است- مصدر قانون شدند و این تنها بر سامان دادن جامعه مسلمان منحصر نبود, بلکه رابطه مسلمانان فاتح را با غیر مسلمانان تنظیم می کرد"


Tags: